Allmänna vilkor

Allmänna villkor.

Översikt 

Https://www.sporteye.se  är en internetbaserad tjänst för leverans av Video on Demand (VoD) innehåll till registrerade enheter som tillhandahålls direkt köp, hyra eller via abonnemang (”Tjänsten”). Via streaming eller nedladdning. Information om tillgänglighet just nu, se webbplatserna Https://www.sporteye.se . Information om oss Tjänsten erbjuds av firman Claim it AB (Https://www.sporteye.se  är webbplatsen )  organisationsnummer556649-3218, adress Vattenverksvägen 4, 184 33 Åkersberga Sverige.Användarvillkor Dessa allmänna villkor (tillsammans med de dokument som häri refereras till) gäller och är rättsligt bindande för alla användare av Tjänsten. Du måste läsa och godkänna dessa villkor och regler innan du använder Tjänsten. Genom att använda Tjänsten anger du att du accepterar dessa användarvillkor och att du samtycker till att efterleva dem. Om du vid någon tidpunkt inte accepterar de allmänna villkoren, äger du inte rätt att använda Tjänsten.Åtkomst till och användning av tjänsten Du kan få åtkomst till Tjänsten genom att:

 • göra en enskild betalning för att få tillgång till viss bestämt innehåll , antingen som köp, hyra , eller för att få tillgång till en livesändning från ett evenemang, som exempelvis en match (pay-per-view).
 • där så är möjligt, teckna ett abonnemang med bindningstid, genom att välja ett eller flera innehållspaket och betala avgift i förväg. Den kortaste tidsperioden som du måste abonnera på Tjänsten kallas ”Bindningstiden”.

Alternativt kan du få åtkomst till Tjänsten som en del av en annan tjänst. Köp av innehåll ger begränsad tillgång till streaming och uppspelning av det köpta innehållet så länge som det omfattas av avtal mellan Oss och rättighetshavaren. Det köpta innehållet kan ibland även laddas ner varefter det kan ses offline utan tillgång till internet, på enheter hheeiijj.se stödjer denna funktionalitet. Skulle Vårt avtal med rättighetshavaren upphöra, eller om åtkomsten till det köpta innehållet av någon annan anledning upphör (exempelvis på grund av tekniska orsaker), äger du rätt till en proportionerlig kompensation i form av en voucher som kan användas till Tjänsten. För att få åtkomst till Tjänsten måste du:

 1. Ha fyllt 18 år för att registrera ett konto;
 2.  Vara bosatt i Sverige (”Området”);
 3. Genomgå en sedvanlig kreditprövning om kredit lämnas.
 4. Bekräfta att den information som du angett vid registreringen är sanningsenlig och korrekt och att du ska meddela Oss om dessa uppgifter vid någon tidpunkt ändras;
 5.  Vara införstådd med att Tjänsten är tillgänglig i Området där du har din hemvist. Vi ansvarar inte på något sätt för eventuella kostnader, lagöverträdelser eller annat ansvar, inklusive exempelvis skadeståndsansvar, som du orsakas av att du använder eller försöker att använda Tjänsten utanför Området;
 6. Använda Tjänsten enbart för personligt och privat bruk, och inte i något kommersiellt eller offentligt ändamål;
 7. Se till att du har tillgång till antingen ett lämpligt mobilt nätverk och/eller en bredbandsuppkoppling;
 8. Inte använda Tjänsten för något olagligt
 9. Registrera dina betalningsuppgifter.

Utrustning, system och anslutning Din förmåga att använda Tjänsten är beroende av att du har nödvändig utrustning, system och anslutning. Innan du gör en betalning eller abonnerar på Tjänsten måste du se till att du har nödvändig utrustning, system och anslutning för att på avsett sätt kunna titta på Tjänsten. Du får strömma innehåll på maximalt 5 (fem) registrerade enheter samtidigt. Du samtycker till att tillgängligheten för Tjänsten kan påverkas av överbelastning på Internet eller av något annat nätverks-, ISP-, elektroniskt, dator- eller annat kommunikationsproblem eller fel och att Vi inte ansvarar för misslyckande att använda Tjänsten orsakat av sådan överbelastning, problem eller fel.E-postadress Information och meddelanden från Oss kommer att skickas till den e-postadress som anges vid registreringen.  Vi äger rätt att betrakta den senast angivna e-postadressen som korrekt e-postadress.Betalning Det är en förutsättning för att få använda Tjänsten att du registrerar dina betalningsuppgifter på Webbplatsen. Upplysningar om de kreditkort och betalkort som kan användas som betalning för Tjänsten hittar du på Webbplatsen. Vid din registrering av dina betalningsuppgifter registrerar och lagrar en tredjeman, godkänd i enlighet med internationella säkerhetsstandarder (PCI DSS Payment Card Industry Data Security Standard).Engångsbetalningar eller Abonnemangsavgiften betalas vid tidpunkten för köpet och dras från det kreditkort eller betalkort som du har angivit, eller genom annan överenskommen betalningsmetod.Avgifter för att förnya abonnemanget förfaller till betalning vid slutet av varje Abonnemangsperiod. Du åtar dig att hålla tillräckliga medel tillgängliga för att täcka när en avgift förfaller till betalning. Vid försenad betalning äger Vi rätt att debitera dröjsmålsränta på förfallna belopp enligt räntelagen, lagstadgad påminnelseavgift och i förekommande fall lagstadgad inkassoavgift. Om du inte har tillräckliga medel på betalningsdagen äger Vi rätt att avbryta eller begränsa din tillgång till Tjänsten. Vidare har Vi rätt att säga upp abonnemanget i dess helhet med omedelbar verkan i fall då du är i dröjsmål med betalningen med mer än trettio (30) kalenderdagar. När tillräckliga medel inte finns tillgängliga för att täcka Avgifterna äger Vi rätt att driva in skulden på annat sätt.Avgifter och paketändringar Avgifter utgår i enlighet med den vid den aktuella tidpunkten . pay-per-view on demand-innehåll , priserna dyker upp då du skall bekräfta kvaliteten på din streaming tjänst  Exempelvis SD kvalité  respektive HD kvalité.Med undantag för dina rättigheter under ”Ångerrätten” betalas inga inbetalda avgifter tillbaka, och Vi gör inga återbetalningar eller krediter för oanvänd eller delvis användning av Tjänsten.Om du väljer att uppgradera ditt abonnemang kan detta leda till en högre Abonnemangsavgift för din nuvarande förhandsbetalda period. Den nya Abonnemangsavgiften kommer att debiteras ditt kreditkort eller betalkort den dag du uppgraderar ditt abonnemang och den tidigare Abonnemangsavgiften kommer att dras av proportionellt. Den nya Abonnemangsavgiften kommer sedan att träda i kraft från och med nästa förfallodag. Om du väljer att nedgradera ditt abonnemang till ett paket med lägre paketpris, kommer både prisändringen och paketändringen att träda i kraft vid nästa förfallodag. kommer du således inte att få några pengar tillbaka för innevarande Abonnemangsperiod.Avgiftsändringar Vi ska ge dig åtminstone trettio (30) kalenderdagars varsel via e-post eller publicering på Webbplatsen om en ändring sker beträffande Avgifter under en Abonnemangsperiod. dock ej engångsköp där prisändringen slår igenom direkt.. Emellertid får en avgiftsändring ske med kortare varsel, om Våra kostnader för att göra Tjänsten tillgänglig ökar på grund av ändrade skatter eller allmänna avgifter, valutaförändringar, ändringar i avgifter på grund av tredje part, myndighetsbeslut, eller förändringar av lag eller annan författning samt om avgiftsändringen avser ett belopp som högst motsvarar kostnadsökningen. Om du inte accepterar avgiftsändringen har du rätt att frånträda ditt abonnemang med verkan från den dag ändringen träder i kraft, förutsatt att meddelande härom kommit Oss tillhanda senast tre (3) kalenderdagar före ändringens ikraftträdande. En ändring av Avgifterna såsom beskrivs ovan inkluderar även införandet av en ny avgift.Gratis proverbjudande Vi kan i vissa fall erbjuda nya kunder att under en specificerad provperiod ta del av vissa av Video on demand tjänster utan kostnad (”Erbjudandet”). För att ta del av Erbjudandet får inte du eller någon annan medlem i ditt hushåll ha utnyttjat Erbjudandet eller något liknande marknadsföringserbjudande från Oss, under de senaste tolv (12) månaderna. Erbjudandet kan du utnyttja från och med att du har accepterat Erbjudandet och bekräftat kontouppgifterna på Webbplatsen.När provperioden för Erbjudandet har tagit slut kommer du att bli en betalande kund och därefter debiteras för ditt valda paket med de gällande priser som finns angivna på Webbplatsen/bokningssidan, om du inte aktivt väljer att:

 • under dag 1-14 av provperioden ångra Erbjudandet i enlighet med avsnittet ”Ångerrätt” nedan, (Erbjudandet avslutas då omedelbart); eller
 • från och med dag 15 till och med provperiodens sista dag säga upp Erbjudandet (Erbjudandet avslutas då vid provperiodens sista dag).

För att ångra eller säga upp Erbjudandet ska du email till info@sporteye.seEfter utnyttjande av din ångerrätt eller uppsägning av Erbjudandet kan du inte längre ta del av eller återuppta Erbjudandet.Ändringar av tjänsten Efter meddelande via e-post eller publicering på Webbplatsen har Vi rätt att vidta ändringar avseende Tjänsten . Sådan ändring träder i kraft vid den tidpunkt som anges i meddelandet, dock tidigast trettio (30) kalenderdagar från meddelandets avsändande eller publicering. Ändring får också ske med kortare varsel om den föranletts av potentiellt lagbrott, ett myndighetsbeslut, ändring av lag eller liknande situation av Force Majeure-karaktär. Om ändringen innebär en väsentlig negativ förändring kan du frånträda avtalet i berörd del, förutsatt att meddelande härom kommit Oss tillhanda före ändringen träder i kraft.Automatisk abonnemangsförnyelse När du abonnerar på ett paket kommer ditt abonnemang automatiskt att förnyas månadsvis efter slutet på din Abonnemangsperiod eller Bindningstid och Vi kommer att fortsätta att debitera en månadsavgift tills du säger upp abonnemanget.Din uppsägning Om du skulle vilja säga upp ditt abonnemang ska du gå till uppsägningsdelen på webben eller  emaila oss på info@sporteye.se uppge email adress och namn och dit ärende.Din uppsägning träder i kraft:

 • vid slutet av den Abonnemangsperiod under vilken du meddelar Oss att du önskar säga upp abonnemanget; eller
 • vid slutet av den uppsägningstid som beskrivs i klausulerna ”Ändring av Tjänsten”, ”Prisändringar” eller ”Variationer”, om du meddelar Oss om uppsägning enligt de klausulerna.

Om du som ny kund har fått tillgång till Våra paket utan kostnad under en provperiod och vill ångra dig eller säga upp Erbjudandet under denna period, gäller vad som anges ovan under avsnittet ”Gratis proverbjudanden”. Vi kommer inte att återbetala några avgifter som du redan har betalat. Om du säger upp ditt abonnemang kommer du att ha fortsatt tillgång till det innehåll du laddat ner. Vi förbehåller oss dock rätten till att detta kan komma att ändras.Vår uppsägning Vi förbehåller sig rätten att när som helst säga upp eller tills vidare upphäva åtkomst till Tjänsten. Om Vi säger upp avtalet kommer Vi antingen att erbjuda dig:

 • fortsatt tillgång till Tjänsten för återstoden av din innevarande Abonnemangsperiod, men ditt abonnemang kommer inte att förnyas, eller en proportionerlig återbetalning av din senast erlagda Abonnemangsavgift; och/eller
 • tillgång till enskild(a) Tjänst(er) som du redan köpt via en Engångsbetalning för återstoden av Tjänstens giltighetstid.

Vid:

 • obehörig eller misstänkt obehörig användning av Tjänsten;
 • underlåtenhet att efterleva dessa allmänna villkor;
 • dröjsmål med betalning med mer än trettio (30) kalenderdagar efter förfallodagen;

ska Vi ha rätt att säga upp Tjänsten med omedelbar verkan och återstående Abonnemangsavgift(er) förfaller omedelbart till betalning till Oss.

Ångerrätt

 Om du har ingått ett avtal med Oss har du i enlighet med lagen om distansavtal rätt att ångra dig inom fjorton (14) kalenderdagar och erhålla full återbetalning. Ångerfristen på fjorton (14) kalenderdagar träder i kraft så snart du fått en bekräftelse på ditt tecknade abonnemang eller din Engångsbetalning. Du har inte rätt att ångra dig och få pengarna tillbaka om du börjar använda Tjänsten genom att titta på innehåll däri inom fjorton (14) kalenderdagar från att du fått en bekräftelse på ditt tecknade abonnemang eller din Engångsbetalning. Genom att du börjar använda Tjänsten genom att titta på innehåll som du har tillgång till via ditt abonnemang eller Engångsbetalning samtycker du till att ångerrätten bortfaller. Du kan ångra dig muntligen eller skriftligen. Tänk på att det är du som måste bevisa att du har ångrat dig i tid. Det finns ett standardformulär för att utföra ångerrätten på www.konsumentverket.se samt samma sida länkar till http://www.hallakonsument.se/angerratt/ . Där hittar du även mer information om ångerrätt och om lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Du kan också få information och rådgivning hos din kommunala konsumentvägledare. Du kan alltid email oss på iinfo@sporteye.se eller posta till Claim it AB Vattenverksvägen 4 , 184 33 Åkersberga.Reklamation Upptäcker du något fel med Tjänsten som inte beror på ditt agerande har du rätt att få felet åtgärdat. För att inte förlora din rätt att reklamera måste du kontakta Vår kundtjänst via e-post eller post inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet och berätta varför du anser att Tjänsten är felaktig. Meddelande som lämnas inom två (2) månader efter det att du upptäckt felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid. Efter att du har framfört din reklamation handläggs ditt ärende inom tjugofyra (24) timmar. Vid en godkänd reklamation står Vi för eventuella kostnader för avhjälpande av felet. Efter tre (3) år har du inte längre möjlighet att göra en reklamation, om inte annat följer av en garanti eller liknande. Du kan hitta ytterligare information om dina rättigheter som konsument på Konsumentverkets hemsida: http://www.konsumentverket.se. Vi förbehåller Oss rätten att debitera dig för eventuella kostnader för avhjälpande av fel som beror på ditt agerande.Support email till info@hheeiijj.se och uppge hur vi lättast tar kontakt med dig på email eller telefon. Eller skicka ett brev till Oss på adress Claim it AB Vattenverksvägen 4 , 184 33 Åkersberga.Immateriella rättigheter Allt innehåll från Tjänsten är skyddat av svensk och internationell upphovsrättslag. All upphovsrätt och andra immateriella rättigheter i material eller innehåll som utgör en del av Tjänsten innehas eller har licensierats av Oss. Vi ger dig en icke-exklusiv, ej överlåtbar och begränsad licens att använda sådana rättigheter endast för ditt personliga och privata bruk (och inte för något kommersiellt ändamål) förutsatt att du inte:

 • kopierar, publicerar, reproducerar, hyr ut, postar, utsänder, distribuerar eller skickar eller gör innehållet i Tjänsten tillgängligt för allmänheten eller auktoriserar någon annan person att göra detta;
 • laddar ned, vidarebefordrar eller delar med dig något av innehållet från Tjänsten, har åtkomst till innehållet från någon enhet som inte är registrerad av dig eller tar ut någon avgift för att titta på Tjänsten;
 • kringgår, modifierar, avlägsnar, härleder strukturen av eller rekonstruerar, skapar härledda produkter, tar isär, ändrar Tjänsten eller på annat sätt manipulerar någon säkerhetsfunktion eller kryptering eller annan teknologi eller programvara som utgör en del av Tjänsten.

Ingen äganderätt eller annan rätt i Tjänsten eller något av dess innehåll ges eller överförs på något annat sätt till dig. Brott mot dessa bestämmelser och immaterialrätten kommer alltid att anses som ett väsentligt brott mot dessa allmänna villkor, vilket ger Oss rätt att omedelbart stänga Tjänsten för dig och/eller göra Tjänsten otillgänglig för dig, eller på annat sätt förhindra fortsatt otillåtet förfarande.

Säkerhet

 Du får inte försöka kringgå Vårt säkerhetssystem eller försöka testa Tjänstens säkerhet. Du får inte använda Tjänsten på ett sätt som kan skada, sätta ur funktion, överbelasta eller försämra eller inkräkta på andra användares användning av Tjänsten. Detta inkluderar att sända eller skicka material som innehåller programvaruvirus eller andra datakoder, filer eller program som har skapats för att skada, avbryta, förstöra eller begränsa funktionsdugligheten för någon datorprogramvara eller hårdvara eller utrustning som är direkt eller indirekt kopplad till Tjänsten. Du får inte försöka skaffa otillåten tillgång till något datasystem, nätverk, innehåll eller information som utgör Webbplatsen, Tjänsten eller det system Tjänsten är baserad på. Du får heller inte försöka få tillgång till material eller information som inte avsiktligen gjorts tillgänglig eller är möjlig att tillgå via Tjänsten. Brott mot det nu sagda ska alltid anses som ett allvarligt brott mot dessa allmänna villkor, vilket ger Oss rätt att omedelbart stänga Tjänsten för användaren och/eller göra Tjänsten otillgänglig för dig, eller på annat sätt förhindra fortsatt otillåtet förfarande.Vår skadeståndsskyldighet Tjänsten erbjuds i befintligt skick och ”i mån av tillgänglighet” och vi ger inga garantier eller utfästelser beträffande korrektheten eller fullständigheten i innehåll, information, Tjänsten eller annat material som tillhandahålls på eller genom Tjänsten. I största möjliga utsträckning ger Vi ingen garanti eller utfästelse, uttrycklig eller implicit, beträffande Tjänstens funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet. Vi, Våra associerade företag, tjänstemän, styrelsemedlemmar, anställda, licensinnehavare eller tredje parter ska under inga omständigheter vara skadeståndsskyldiga för någon direkt, indirekt, tillfällig eller särskild skada eller följdskada som uppkommer på grund av användning eller oförmåga att använda Tjänsten eller någon tredjepartstjänst till vilken tillgång ges via Webbplatsen eller Tjänsten. Ingenting i dessa regler begränsar vår skadeståndsskyldighet för dödsfall eller personskada förorsakad av vår vårdslöshet, vårt bedrägeri eller av någon annan orsak som vi inte kan exkludera eller begränsa enligt lag.Ersättningsskyldighet Du samtycker till att ersätta och hålla Oss, Våra dotterföretag och affilierade företag, och var och en av våra styrelsemedlemmar, tjänstemän, agenter, uppdragstagare, partners och anställda, skadeslösa från varje förlust, skadestånd, krav, kostnader och utgifter, inklusive rättsliga kostnader, som orsakas av eller i samband med någon överträdelse av dig mot dessa allmänna villkor, och alla brott mot eventuella lagar, regleringar eller tredje parts rättigheter.Sekretesspolicy Vi behandlar information om dig i enlighet med vår sekretesspolicy se  www.hheeiijj.se/sekretesspolicy  . Du medger sådan behandling genom att använda Webbplatsen eller Tjänsten.Sociala medier Tjänsten kan eventuellt tillåta dig att göra din profil tillgänglig för allmänheten, dela länkar med andra användare av Tjänsten och integrera dina aktiviteter med Tjänsten med funktionalitet som tillhandahålls av en utomstående social nätverkstjänst, inklusive men inte begränsat till Facebook och Twitter (”Sociala Medier”), Instagram. Om du väljer att använda denna funktion, inklusive att välja att ansluta din profil till ett Facebook-konto, kan det bli möjligt för allmänheten och andra användare att se din profil. Du samtycker till att Vi inte ansvarar för innehållet när det är delat med Sociala Medier, och du bör läsa de relevanta allmänna användarvillkoren för Sociala Medier. Om du använder Sociala Medier i samband med Tjänsten samtycker du till att du inte ska använda den på något sätt som vi bedömer som oacceptabelt; inklusive (utan begränsning): a. att förolämpa, trakassera, mobba, stöta, imitera eller sända skräppost till andra användare; b. att publicera eller skapa något stötande, trakasserande, förtalande, pornografiskt eller obscent; c. använda det för något olagligt, omoraliskt eller skadligt ändamål; eller d. inkräkta på tredje parts rättigheter.Länkar från vår webbplats Vid användning av Webbplatsen kan den inkludera länkar till andra webbplatser som tillhandahålls av tredje part. Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser och tar inte på sig något ansvar för förlust eller skada som kan uppstå på grund av att du använder dem.Behörig domstol och tillämplig lagstiftning Dessa användarvillkor och eventuell tvist eller krav som uppkommer ur eller i samband med deras innehåll eller skapande (inklusive icke-kontraktsmässiga tvister eller krav) ska lyda under och tolkas i enlighet med svensk lag. Om en tvist uppstår mellan Oss och användaren ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom en ömsesidig överenskommelse. Om parterna inte kan enas, kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden, i den mån nämnden är behörig att pröva frågan och tvisten lämpar sig för nämndens prövning. Nämndens adress är Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. Hemsidan nås via www.arn.se. Parterna har dock alltid rätt att låta tvisten bli föremål för icke-exklusiv jurisdiktion i svenska rättsinstanser.Variatoner Vi förbehåller Oss rätten att när som helst ändra eller göra tillägg till de allmänna villkoren genom att ändra Webbplatsen. Vi rekommenderar att du håller dig själv uppdaterad genom att regelbundet besöka Webbplatsen. Vid varje väsentlig modifiering/väsentligt tillägg kommer du att få meddelande via e post eller publicering på Webbplatsen åtminstone trettio (30) kalenderdagar innan modifikationen/tillägget träder i kraft. Vid sådan modifikation/sådant tillägg kan du säga upp överenskommelsen den dag ändringen träder i kraft, på villkor att ändringen inte är uppenbart fördelaktig för dig, och att Vi får ditt meddelande om uppsägning i förväg. Om du inte säger upp överenskommelsen enligt vad som stipuleras här ovan så kommer du att anses ha accepterat ändringen/tillägget.

Överlåtande

 Avtalet är bara giltigt för enskilda användare, och du får inte överlåta detta avtal eller någon del därav till en tredje part. Vi har rätt att överlåta detta avtal eller en del därav till en tredje part.Fullständigt avtal Dessa allmänna villkor tillsammans med Vår Sekretesspolicy och Cookiepolicy utgör hela överenskommelsen mellan dig och Oss och ersätter varje tidigare skriftlig eller muntlig överenskommelse beträffande innehållet i dessa överenskommelser.Force majeure Vi har inget skadeståndsansvar gentemot dig för brist på prestation eller otillgänglighet för eller fel på Webbplatsen eller Tjänsten, eller fördröjning i att efterleva dessa allmänna villkor där sådan brist på prestation eller otillgänglighet eller sådant fel orsakas av något som skäligen är bortom vår kontroll.Bestämmelses ogiltighet Skulle någon bestämmelse i detta avtal anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska denna bestämmelse inte på något sätt påverka, ogiltiggöra eller göra det omöjligt att verkställa övriga bestämmelser i detta avtal, och tillämpningen av denna bestämmelse ska verkställas i den utsträckning som tillåts enligt lag.

Kontaktuppgifter

info@sporteye.se  eller Jonas Sundsten 0732027700 direkt.